Spar Superstars Intshonalanga 2024

TOP BANNER 1

Vote for your favourite SPAR School Superstar

Help them win a R300 SPAR Shopping Voucher and put them in the running to win R5000 in the KZN SPAR School Superstar competition

Junior Primary March

UZiyanda Mbanjwa

Ekujabuleni Primary School

Unesifiso sokuqeda ubugebengu

Read More

IZIGAMEKO zobugebengu ezidla lubi esigcemeni sakwa-A, KwaDabeka sezenze umfundi wase-Ekujabuleni Primary School uZiyanda Mbanjwa ukuba athande ukuba iphoyisa.

Lo mfundi owenza uGrade 1B akaconsi phansi kozakwabo nakothisha ngokwenza ezibukwayo kuzifundo iMaths neLife Skills. Uthe uma esephothule umatikuletsheni ufuna ukuba iphoyisa ukuze ezonciphisa izigameko zobugebengu endaweni yangakubo.

“Endaweni yethu kunabantu abaningi abantshontshayo okuhlanganisa nalaba abangagezi abasebenzisa izidakamizwa. Uma sengiyiphoyisa ngizoqinisekisa ukuthi abantu baphephile ngokunciphisa izigameko zobugebengu kule ndawo naseThekwini namaphethelo,” kubeka uZiyanda.

Uthe uma eseyiphoyisa uzophinde aqinisekise ukuthi ababulala abantu babhadla ejele.

Uveze ukuthi uma iphupho lakhe lokuba iphoyisa lingaphumeleli uzokwenza izifundo zokuba udokotela uma esephothule umatikuletsheni. “Enye into engiyithandayo ukuba udokotela ngoba ngizokwazi ukuhlenga abantu ngiphinde ngivavikele kuzifo ezihlukene. Ngiyakuthanda ukusiza abantu ngezindlela ezihlukene njengokuba udokotela ngoba ngizophilisa abantu,” esho.

Uthe ngezimpelasonto uchitha isikhathi sakhe ngokudlala nabangani aphinde enze imisebenzi yesikole.

High School March

Bayanda Shabalala

Sithokozile Secondary School

UBayanda wenza ezibukwayo kunobhutshuzwayo

Read More

UKUKHULA emndenini othanda unobhutshuzwayo kwenze uBayanda Shabalala ukuba athole kalula ikhono lakhe lokudlala ibhola lezinyawo.

Lo mfundi owenza uGrade 8 eSithokozile Secondary School, akaconsi phansi kozakwabo esikoleni ngenxa yekhono lakhe elimangalisayo. UBayanda (13) odlala kwesobunxele phambili, uveze ukuthi kubo bayawuthanda unobhutshuzwayo okwenze kwaba lula ukuba angene kuwona futhi athole nekhono lakhe.

“Ekhaya liyathandwa ibhola lezinyawo, kwazise lidlalwa amalungu omndeni amaningi. Ngiqale ukuthanda unobhutshuzwayo ngineminyaka yobudala eyisi-6. Ukubuka amalungu omndeni wami edlala unobhutshuzwayo kudale uthando olukhulu kimina ngabe sengiba nenhlanhla umfowethu uSabelo wangifaka kulo mdlalo,” ebeka.

Sikhuluma nje uBayanda wenza ezibukwayo kwinqembu lakhe iParadise FC engaphansi kweligi yaseClermont okulapho esenqobe khona izindondo ezihlukene ngenxa yekhono lakhe elisezingeni eliphezulu.

Lo mfundi uthe ukuvezwa umfowabo kunobhutshuzwayo kumeze wathola ikhono lakhe kalula. “Into engijabulisa kakhulu njengamanje ukuthi ngisheshe ngalithola ikhono lami. Ngiyazi ukuthi kunabantu abathola amakhono abo sekuhambe iminyaka kwenzeke abanye bangawatholi. Ngiyabonga kumndeni wami ngokungivezela ikhono lami kanti futhi ngizokwenza konke okusemandleni ukuze liphumelele,” kusho uB”yanda.

Uveze ukuthi eminyakeni ezayo uzibona eveza ikhono lakhe kwelinye lamaqembu akuleli amakhulu okubalwa iKaizer Chiefs, i-Orlando Pirates neMamelodi Sundowns. Ubonge umndeni wakhe ngokumeseka nangokumxhasa ngakudingayo ukuze aphucule ikhono lakhe kunobhutshuzwayo.

Uthe ngezimpelasonto uchitha isikhathi sakhe esiningi edlala unobhutshuzwayo.

Lethokuhle Ntshangase

Sithokozile Secondary School

IChess imenza aqhamuke nezixazululo

Read More

UKUDLALA iChess kusiza uLethokuhle Ntshangase ukuba akwazi ukubhekana nezingqinamba ezihlukene empilweni yakhe.

Lethokuhle (16) owenza uGrade 11 eSithokozile Secondary School, uveze ukuthi waqala ukudlala lo mdlalo eneminyaka yobudala eli-10. Uthe uthando lokudlala iChess uluthole kubaba nobaba omncane wakhe abahlezi beyidlala. Ubalule ukuthi ubaba wakhe ubehlezi emugqugquzela ukuba ayidlale ukuze ezokwazi ukubhekana nezingqinamba empilweni.

“Ngingasho ngaphandle kokungabaza ukuthi iChess isingisize kuzinkinga eziningi engibhekane nazo empilweni yami. Okokuqala ukuthi iChess ingisiza ekutheni ngikwazi ukuqhamuka kalula lezixazululo engibhekene nazo ngaleso sikhathi. Okwesibili ukuthi ukudlala ichess kungisiza ukuba ngibeke phansi umoya uma ngibhekene nenkinga noma ngabe inkulu kangakanani,” kudalula uLethokuhle.

Lo mfundi uveze ukuthi uma esephothule umatikuletsheni ufuna ukwenza izifundo ze-Occupational Therapist ukuze ezosiza abantu abangakwazi ukuhamba nezinkinga zomzimba ezihlukene.

“Iphupho lami ukuba udokotela osiza abantu abangahambi ngenxa yezinkinga ezihlukene. Into eyenza ngithande lo msebenzi ukuthi nginothando lwabantu ababuthaka nokuthi abantu abakhubazekile babuye bangakutholi ukunakwa ngendlela efanele emitholampilo nasezibhedlela,” kuchaza uLethokuhle. Le ciko lithe lifisa ukuzibona lidlalela iqembu lesizwe leChess eminyakeni ezayo.

ULethokuhle uthe ngezimpelasonto uchitha isikhathi sakhe ngokudlala iChess aphinde afunde izibalo.

Thank you for voting for your SPAR Superstar and for giving them a chance to win a SPAR Voucher

Voting for the first quarterly winners closes on 9th May 2024. One junior/senior primary and one high school winner will be chosen based on the number of votes. Maximum of one vote per person. Look out for the SPAR Superstar winners in the Eyethu Intshonalanga May 24th edition.

TOP BANNER 2
 
Back to top button