News / Opinion

Mikaros
1 minute read
19 Feb 2017
10:01 pm

Ghost cartoon: Zuma’s toilet paper

Mikaros

Illustration: Mikaros